Výsledok vyhľadávania | VKMR v Trenčíne https://katalog.tsk.sk/library/vkmr/search/by-authority/888930/rss Vyhľadávanie podľa autority: Nakladatelia/vydavatelia = Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Etika cnosti podľa Tomáša Akvinského / Blaščíková, Andrea, 1977- K osudom židovskej komunity v Trnave v rokoch 1938-1945 / Slneková, Veronika Somatický nukleárny transfer :(vedecká monografia) / Petrovičová, Ida Dejiny muzikálu. Od najstarších čias k počiatku "zlatého veku" / Oravec, Peter, 1979- Pivnica :kultúrne tradície Slovákov v Báčke / Boltižiar, Martin, 1974- Študijný program - základné štúdium :Akademický rok 1998/1999, 1999/2000. Filozofická fakulta Študijný program - hlavné štúdium :Akademický rok 1998/99, 1999/2000, 2000/2001. Filozofická fakulta Študijný program 1998/99 :Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre / Testové otázky na prijímacie skúšky z biológie pre školský rok 1998-1999 Tracing Literaty Postmodernism / Komunikatívnosť v čitateľskej recepcii a interpretácii / Obert, Viliam, 1940- Morfológia poézie v recepcii :(Od syntaktiky k pragmatike) / Rédey, Zoltán, 1968- Od recepcie k morfológii umenia - prolegomena Dejiny filozofie 2 :Vysokoškolské učebné texty / Dragúň, Emil Od moderny k postmoderne Naratívny diskurz :4 kritické eseje / Petríková, Dana Studia historica Nitriensia 5 / O interpretácii umeleckého textu 18 :SHOW ako výrazový princíp : zborník prác Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Interpretačné reflexie / Koli, František, 1947- Realizácie prózy / Žemberová, Viera, 1948-