Výsledok vyhľadávania | Súborný katalóg TSK https://katalog.tsk.sk/search/rss?q=%22pracovnopr%C3%A1vne%20vz%C5%A5ahy%20 Výsledok vyhľadávania Pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe / Žofčinová, Vladimíra, 1972- Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku / Černáková, Jana, 1983- Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve / Thurzová, Marta Miestna samospráva a pracovnoprávne vzťahy / Thurzová, Marta Pracovnoprávne vzťahy súkromných podnikateľov / Kubišta, Jaroslav Pracovnoprávne vzťahy súkromných podnikateľov / Kubišta, Jaroslav Miestna samospráva a pracovnoprávne vzťahy / Thurzová, Marta Pracovnoprávne vzťahy v škostve :uplatňovanie právnych predpisov platných pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania zamestancov rezortu školstva / Belešová, Jarmila Zborník pracovno-právne vzťahy, právne predpisy zákona o zamestnanosti, odmeňovanie za prácu :Právny stav platný v r. 2001 (praktická aplikácia v niektorých prípadoch) / Klein, Milan Ekonomické minimum starostu :[pracovnoprávne vzťahy v podmienkach územnej samosprávy : rozpočtové hospodárenie obce : rozpočet obce a rozpočtové provizórium : záverečný účet obce : koncesné zmluvy uzatvárané obcou : ozdravný režim a nútená správa v obci : majetok obce a zásady hospodárenia s majetkom obce : riešené príklady z praxe / Konečná Veverková, Ingrid Mzdy profesionálne :pracovnoprávne vzťahy - ich vznik a zánik : odmeňovanie, výpočet miezd, mzdové veličiny : zdravotné poistenie, vykazovanie údajov a ročné zúčtovanie preddavkov : sociálne poistenie a vykazovanie poistného : zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti : tvorba a použitie sociálneho fondu : personálna a mzdová dokumentácia : riešené praktické príklady / Matlovičová, Iveta Otázky a odpovede v rámci pracovnoprávnych vzťahov :Úplné znenie Zákonníka práce. Vybrané kapitoly z pracovnoprávnych vzťahov s návodmi na riešenie / Pauličková, Alena, 1955- Odborová organizácia :postavenie a pracovnoprávne nároky / Švec, Marek Základy československého socialistického pracovního práva / Kovařík, Jan, 1928- Základy pracovného práva / Thurzová, Marta Zákonník práce :úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. mája 2018 Zákony 3/2003 :Úplné znenia zákonov z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej a súvisiace predpisy platné k 1.1.2003 Analýza pracovného miesta a jeho hodnotenie / Vetráková, Milota, 1950- Ochrana osobných údajov :v pracovnoprávnych vzťahoch / Švec, Marek Společenské pracovní vztahy a pracovní smlouva :určeno hosp. a odb. pracovníkům i studujícím ekon. a právních věd / Kovařík, Jan, 1928-